Nettbuss miljöpolicy

Nettbuss skall arbeta med företagsekonomiska lösningar och ständiga
förbättringar inom varje del av verksamheten vilket medverkar till en utveckling
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillgodose sina behov med minsta möjliga påverkan på miljön och
människors hälsa.

Vår huvudsakliga verksamhet, persontransporter med buss, har en mycket
positiv miljöpåverkan som vi kan förstärka ytterligare genom ett aktivt
miljöarbete. Vårt miljöarbete syftar till en minskad resursförbrukning vilket
innebär minskade utsläpp till luft, mark och vatten, till att följa aktuell
lagstiftning och att uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare.

För att leva upp till detta måste vi:

• Engagera alla medarbetare i miljöarbetet genom utbildning och information
• Följa och utvärdera ny teknik
• Varje år utvärdera vår miljöpåverkan samt följa upp och sätta nya mål för
våra betydande miljöaspekter

miljöpolicybild.jpg