Nettbuss miljöpolicy

Nettbuss skall arbeta med företagsekonomiska lösningar och ständiga förbättringar inom varje del av verksamheten vilket medverkar till en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov med minsta möjliga påverkan på miljön och människors hälsa.

Vår huvudsakliga verksamhet, persontransporter med buss, har en mycket positiv miljöpåverkan som vi kan förstärka ytterligare genom ett aktivt miljöarbete. Vårt miljöarbete syftar till en minskad resursförbrukning vilket innebär minskade utsläpp till luft, mark och vatten, till att följa aktuell lagstiftning och att uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare.

För att leva upp till detta måste vi:
- Engagera alla medarbetare i miljöarbetet genom utbildning och information
- Följa och utvärdera ny teknik
- Varje år utvärdera vår miljöpåverkan samt följa upp och sätta nya mål för våra betydande miljöaspekter

trafiksäkerhet.png