Nettbuss miljöpolicy

Nettbuss skall arbeta med företagsekonomiska lösningar och ständiga förbättringar inom varje del av verksamheten vilket medverkar till en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov med minsta möjliga påverkan på miljön och människors hälsa.

Vår huvudsakliga verksamhet, persontransporter med buss, har en mycket positiv miljöpåverkan som vi kan förstärka ytterligare genom ett aktivt miljöarbete. Vårt miljöarbete syftar till en minskad resursförbrukning vilket innebär minskade utsläpp till luft, mark och vatten, till att följa aktuell lagstiftning och att uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare.

För att leva upp till detta måste vi:
- Engagera alla medarbetare i miljöarbetet genom utbildning och information
- Följa och utvärdera ny teknik
- Varje år utvärdera vår miljöpåverkan samt följa upp och sätta nya mål för våra betydande miljöaspekter

Hållbarhetsrapport 2017

Tag gärna del av vår hållbarhetsrapport för 2017. Rapporten avser Nettbuss svenska bolag; Nettbuss Sverige AB, Nettbuss AB, Nettbuss Travel AB, Nettbuss Stadsbussarna AB och Team Verkstad AB.

hållbarhetsrapport 2017 nettbuss sverige ab - .pdf Hållbarhetsrapport 2017 Nettbuss Sverige AB - .pdf

  bra miljöval.png

Hållbart arbete i fokus för Nettbuss Travel AB

 
Hur mycket bränsle går åt för en genomsnittlig resa?
En genomsnittlig resa hos oss är 300 Km. Med vår genomsnittliga beläggningsgrad går det åt ca 2,94L bränsle/passagerare.
 
Hur ser energiförbrukningen ut?
Energiförbrukningen är ca 30 KW/h per resenär. Vad det gäller koldioxidutsläppet är det ca 6Kg Co2/person på en resa enligt ovan, beräknat på Evolutiondiesel. På de linjer vi använder ren HVO reduceras Co2/ person till 1,5Kg
 
På vilket sätt engagerar ni er i miljöprojekt?
Vi har valt att miljömärka våra resor med Nettbuss Bus4You med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Där avsätter vi pengar till Naturskyddsföreningens fond för olika miljöprojekt. 
 
På vilket sätt kör era förare miljövänligt?
Våra förare har utbildning i sparsam körning som är lika med miljövänlig körning. Där får de lära sig hur man kör mest ekonomiskt. Vi följer även upp tomgångskörning som vi försöker minimera.
 
Vad tankar ni bussen med?
Målet är att alltid hitta det bästa bränslet, för att göra miljöpåverkan så liten som möjligt.
Vi  tankar med HVO (hydrerad vegetabilisk olja) så ofta vi kan,  HVO är ett helt förnybart bränsle som tillverkas av restprodukter från skog, slakteri eller växtriket. När vi inte har möjlighet att tanka HVO tankar vi Preem Evolution Diesel, som består av upp till 50% förnybar råvara. Preem Evolution Diesel är gjord på till nästan hälften tallolja (HVO) som är en restprodukt från skogsindustrin. 
 
På vilket sätt är ni miljövänliga?
Vårt miljöarbete syftar till en minskad resursförbrukning vilket innebär minskade utsläpp till luft, mark och vatten. Vi följer aktuell lagstiftning som innebär att uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare. Vi  har en upprättad miljöpolicy som vår verksamhet förhåller sig till.          Vi tankar med förnybart bränse (HVO) så ofta vi kan
·         Vi har Euro-6 motorer med den bästa avgasreningen
·         Resor med Nettbuss Bus4You uppfyller kraven för Bra Miljöval. Se mer information på Naturskyddsförenings; 
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/persontransporter
 
Persontransporter
En resa märkt med Bra Miljöval ger låg klimatpåverkan och begränsade utsläpp av hälsoskadliga
ämnen. Miljömärkningen ställer krav både på utsläpp från själva fordonet och från
produktionen av elen eller bränslet som används för att driva fordonen. Det blir helt enkelt
så mycket resa för så lite energi som möjligt. Men det räcker inte med det. Företag ska också investera pengar i konkreta miljöförbättrande projekt – som till exempel kan handla om att göra resorna ännu energisnålare i framtiden.När du väljer en resa som är märkt med Bra Miljöval minimerar du din miljöpåverkan.
 

 trafiksäkerhet.png