Resevillkor Nettbuss Travel AB

Senast uppdaterad: 2017-04-07

 
Våra resevillkor är framtagna utifrån de allmänna villkor som Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket tagit fram för bussar i kommersiell linjetrafik. Vår verksamhet följer kraven och passagerarrättigheterna i enlighet med EU:s bussförordning (181/2011) samt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter för bussresor.

Biljetter
Biljett måste alltid köpas före avresa*. Det är billigast att köpa våra resor på nettbuss.se. Biljett kan även köpas på våra försäljningskontor och via telefon. Om du köper biljetten över disk eller via telefon kostar det 12% av biljettpriset extra per köptillfälle, minsta administrationsavgift är dock 20 kronor. Alla som bokat en biljett för en specifik avgång hos oss är garanterad en sittplats i bussen.
*Undantag gäller för sträckan Västerås-Arlanda flygplats där biljett även kan köpas ombord i mån av plats. Vid ombordförsäljning tillkommer en serviceavgift.  

Kontroll av biljett
Om rabatt ska erhållas måste detta styrkas innan biljettköp och vid biljettkontroll. Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten stämmer överens med den sträcka, tid och datum som beställts. Vi tar ut en kontrollavgift på 800 kronor av den resenär som reser utan giltig resehandling, eller som reser på ett rabatterat pris han/hon inte är berättigad till.

 

Gränspassering och kontroll
För att få lov att resa med Nettbuss från Danmark till Sverige måste du visa giltig, och av oss godkänd, identitetshandling innan ombordstigning. Även vid resa från Sverige till Danmark och Norge kan du behöva visa giltig ID-handling vid gränskonroll. Om du är osäker på vilka identitetshandlingar som gäller kan du vänligen klicka här.

Det är ditt eget ansvar som resenär att veta vilka regler som gäller vid gränspassering och ansvara för att ha med godkända dokument under resan.

Rabatterad resa
Samtliga resenärer måste ha ett giltigt färdbevis. Det ska visas vid ombordstigning och behållas under hela resan. Vid köp av rabatterad resa ska ålder kunna styrkas med giltig legitimation, och studier ska kunna styrkas med giltigt studentkort tillsammans med legitimation. Detta ska kunna styrkas under hela resan. De studentkort vi accepterar hittar du här.

Våra biljettkategorier indelas enligt följande; Barn 0-6 år, Barn 7-15 år, Ungdom 16-25 år, Student, Vuxen 26-64 år, Senior 65 år+

Barn ombord
Samtliga barn som reser med Nettbuss Bus4You och Nettbuss express måste ha en egen biljett. Barnet får därmed ett eget säte. Begränsat antal bilbälteskuddar finns för utlåning på turer som körs av våra ordinarie bussar.

Tillgänglighet för funktionshindrade
Har du ett funktionshinder och planerar att resa med oss? Vänligen kontakta oss via mail på info@nettbuss.se eller via 0771-151515 senast två arbetsdagar före avresan för att vi ska ha möjlighet att hjälpa till på bästa sätt. Om din resa startar/slutar i Göteborg eller Stockholm har vi möjlighet att samordna assistans på terminalen i samband med din resa. 

Avresa/Hållplatser

Det är resenärens eget ansvar att ta reda på vilken tid och vilken hållplats bussen avgår ifrån. Samtliga passagerare ska vara på plats minst 10 min före avgång för att hinna packa in bagage, samt erhålla den garanterade platsen ombord. På- och avstigning på andra platser än de hållplatser som anges i vår tidtabell och som resan är bokad för, är inte tillåten.

Bytesresa
Om du köpt en resa med en eller flera delsträckor får du ett, eller flera olika, bokningsnummer för hela resan. Vi ansvarar endast för anslutningar när resa bokas vid ett och samma tillfälle som en bytesresa. Anslutning med annan trafikaktör, eller anslutande flygresa, ingår inte i vårt ansvar.


Resa med underleverantör som kör i Nettbuss trafik 
Nettbuss är ansvarig för de underleverantörer som Nettbuss anlitar för att fullgöra sina åtaganden gentemot resenären och Nettbuss resevillkor gäller för resor gjorda med underleverantör som Nettbuss anlitar för sin egen trafik.


Biljetter köpta av Nettbuss för resa med annan transportör

Resevillkoren gäller inte för resa med annan transportörs fordorn och/eller med resa med annat transportmedel, om Nettbuss, enligt vad som framgår av biljetten för resan, endast sålt resan som återförsäljare för nämnda transportörers räkning. För sådan resa gäller de resevillkor som dessa transportörer tillämpar

För resa med Nettbuss NO gäller andra villkor. Ta del av dem här.

För resa med Björks Buss gäller andra resevillkor. Ta del av dem här.

För resa med Svenska Buss/Lingmerths Buss gäller andra resevillkor. Ta del av dem här.

För resa med vår BT Buss gäller andra resevillkor. Ta del av dem här.  
För resa med Fjällexpressen gäller andra resevillkor. Ta del av dem här.

Trivsel ombord
Kall mat/fika och dryck får förtäras på bussen, men visa vänligen hänsyn till dina medresenärer och lämna platsen i trivsamt skick. Varm mat är inte tillåtet att medföra eller förtära ombord. Förtäring av nötter bör undvikas då det kan finnas resenärer som är allergiska.
Mobiltelefon, bärbar dator och annan elektronisk utrustning får användas ombord, men hänsyn måste visas till övriga resenärer.
Rökning är inte tillåten ombord och förbudet gäller även på toaletten. Rökförbud innefattar även e-cigaretter. Alkohol får inte förtäras på bussen.
Vi förbehåller oss rätten att avvisa resenärer som är alkohol- eller drogpåverkade, eller på annat sätt stör den allmänna ordningen.

WiFi
WiFi finns tillgängligt på alla Nettbuss Bus4You avgångar samt alla ordinarie Nettbuss express avgångar. Vid vissa tillfällen används det på Nettbuss express inhyrda bussar som saknar WiFi. Vid val av avgång visas vilket varumärke som kör, samt vilka faciliteter som finns ombord. Vid avsaknad av internet visas ingen symbol för WiFi vid bokningen.

Toalett
Toalett finns ombord på samtliga bussar. Vid tillfälle av icke fungerande toalett erbjuder vi en viss del av biljettpriset i kompensation. Detta betalas ut i form av tillgodohavande som sätts in på ditt personliga Premiumkonto.

Avbokningsskydd och avbokning
Biljett kan köpas med eller utan avbokningsskydd. Biljett med avbokningsskydd kan avbokas fram till två timmar före avgångstiden. Om man inte valt att köpa avbokningsskydd går biljetten inte att boka av. Det är endast möjligt att köpa avbokningsskydd i samband med att biljetten köps. En biljett som saknar avbokningsskydd kan inte heller bokas om.
Om man har en biljett (med avbokningsskydd) för flera resenärer på samma bokningsnummer och vill avboka en av resenärerna måste hela biljetten bokas av.
Biljett köpt via en återförsäljare kan endast avbokas hos en återförsäljare. Biljett köpt via internet kan endast avbokas via den webbsida där biljetten köpts. Biljett köpt via telefon kan endast avbokas via telefon.
Observera att avbokningsskyddet inte återbetalas vid en avbokning.

Ångerrätt
Enligt konsumentköplagen innefattas inte bussbiljetter i rätten att ångra ett köp.

Bagage
Max en normalstor resväska eller motsvarande samt ett handbagage per betalande resenär får medtagas på bussen. Den totala bagagevikten får vara max 25 kg. Handbagagets mått får inte överstiga 40x30x20cm. Handbagage får inte störa andras utrymme eller hindra passage i bussen utan ska placeras under framförvarande säte.

Den resenär som vill medföra ytterligare ett normalstort bagage skall i samband med biljettköp välja extra bagage som tilläggsprodukt. Vikten för extra bagage får inte överstiga 25 kg.

Den resenär som vill ta med ett par skidor/en snowboard, en golfbag eller ett musikinstrument ska i samband med biljettköp välja specialbagage som tilläggsprodukt. Vikten för specialbagaget får inte överstiga 20 kg.

Barnvagn, rullator eller rullstol får medtagas utan kostnad och ska placeras i bagageutrymmet. Samma regler som för bagage/extra bagage/specialbagage gäller även för denna typ av bagage.

Resenären ansvarar själv för sitt bagage/handbagage/extra bagage/specialbagage och hanteringen av det. Samtligt bagage som placeras i bagageutrymmet ska vara märkt med namn, adress och telefonnummer. Värdeföremål eller kontanter får inte förvaras i bussens bagageutrymme. Maximalt värde på samtligt medfört bagage får inte överstiga 15% av ett basbelopp. Vid tillfälle av skadat eller förlorat bagage skall föraren kontaktas omedelbart. Vid kvarglömt bagage, skicka en utförlig beskrivning med e-post till info@nettbuss.se. Upphittat bagage återfås mot en administrativ avgift på 100 kr + ev. kostnad för frakt. Vi tar inget särskilt ansvar för upphittat gods.

Gods
Gods transporteras inte med våra bussar.

Cyklar
Cyklar får ej medtagas eller transporteras på våra bussar.

Sällskapsdjur
Mindre sällskapsdjur får tas med på bussen. De skall resa i bur som inte är större än att den kan få plats på ett säte. Observera att ett sällskapsdjur reser på ungdomsbiljett. Ledarhund får medtagas kostnadsfritt.

Restidsgaranti
I det fall en försening uppstår baseras kompensation på förseningstiden, orsak till förseningen samt resans längd. Observera att resans längd är hela linjens sträckning i vår egen trafik.

Försening vid resor på linjer kortare än 150 km (särskilda resevillkor)
Fr.o.m. den 1 april 2016 gäller särskilda resevillkor på linjer som är kortare än 150 km. Klicka här för ta del av dessa.

Försening vid resor på linjer över 150 km gäller nedanstående
I de fall vi är ansvariga för försening som uppgår till över 60 min ersätts du som resenär med (1) fri enkelresa motsvarande den resa som var gällande vid förseningstillfället. Ersättningen betalas ut i form av ett tillgodohavande hos oss. Observera att ersättning ej utgår vid 60 min försening som orsakats av externa trafikstörningar så som väder, tullvisitationer eller andra orsaker som är utanför vår kontroll.

Om förseningen vi är orsak till uppgår till över 120 minuter återbetalas biljettpriset kontant. Alternativt har du som resenär valmöjlighet att istället få (2) fria enkelresor i form av tillgodohavande hos oss, motsvarande den resa som var gällande vid förseningstillfället.

Försening på grund av extern trafikstörning, inställd eller överbokad resa
Om din bussresa försenas med minst 120 minuter, ställs in eller är överbokad kan du som resenär alltid välja mellan att;
- Genomföra resan så snart det är möjligt med den försenade bussen
- Omboka till resa med en annan buss (av jämförbara villkor enligt transportavtalet). Du som resenär behöver sedan vända dig till oss (info@nettbuss.se) för att mot uppvisande av kvitto/bussbiljett erhålla ersättning för den nya bussbiljetten eller få ersättning för förseningen (i enlighet med vår gällande restidsgaranti)
- Avstå att resa och få biljettpriset återbetalt

Ett tillgodohavande sätts alltid in på ett Premiumkonto. Om du inte redan har ett Premiumkonto skapas detta i samband med att kompensation betalas ut. Tillgodohavande gäller för biljettköp, både på Nettbuss Bus4You och Nettbuss express, och är giltigt i 12 månader från utbetalningsdatumet om inte annat anges.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.
Eventuella utlägg för taxiresor ersätts inte.

För resor med Nettbuss NO gäller andra resevillkor. Ta del av dem här

För resor med Tågkompaniet gäller andra resevillkor. Ta del av dem här.  

Vid resa över tre timmar
Om din resa blir inställd eller försenad med 90 minuter eller mer från din hållplats erbjuder vi ersättning för mat och förfriskningar som motsvarar 25% av biljettpriset. Ersättningen betalas ut till dig mot uppvisande av kvitto som skickas per mail till info@nettbuss.se eller per post (se adress nedan).


Reklamationer
Reklamationer skall framföras skriftligen, senast tre (3) månader efter avslutad resa. Reklamationer kan skickas via e-post till: info@nettbuss.se

Alternativt per post till:
Nettbuss Travel AB
Polhemsplatsen 5
411 11 Göteborg


Reklamationen skall innehålla en kortfattad redogörelse samt bokningsnummer från den aktuella resan. Vid eventuell tvistlösning hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden (ARN);
E-post: arn@arn.se
Postadress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174  101 23 Stockholm