Trafiksäkerhetspolicy

 Vi sluter upp bakom Nollvisionen vilken är beslutad i Sveriges Riksdag. Den syftar till att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken till noll. En av våra värderingar är ”Vi har många människors liv i våra händer”. Det innebär att vi tar ansvar för hela resan. Bussen är redan idag ett av de allra säkraste sätt att transportera sig på, men vi vill öka denna säkerhet ytterligare för våra resenärer och medarbetare genom att:  
- följa aktuell lagstiftning och uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare
- ständigt kommunicera och säkerställa att denna policy efterlevs i hela organisationen
- sätta mål för våra betydande trafiksäkerhetsaspekter
- arbeta med ständiga förbättringar.


Policy i punktform
 * Inga tjänster eller beordringar får ske som på något sätt ej uppfyller gällande kör- och vilotidslagstiftning.
 * Förare ansvarar för att alltid använda förarkort/diagramblad under körning och att registrera körtid, raster och vilotider enligt lagar och förordningar.
 * Förare som av någon anledning måste avvika från ordinarie körväg skall kontakta trafikledningen för att kontrollera att vägen är framkomlig med aktuellt fordon.
 * Förare skall tillämpa ett mjukt och trafiksäkert körsätt utan onödiga inbromsningar eller hög fart genom kurvor, så att resenärer färdas tryggt och säkert.
 * Förare är jag skyldig att följa gällande rutiner i ”Checklista vid fordonsuttag”.
 * Förare skall alltid innan färd kontrollera säkerhetsutrustningen inne i bussen (hammare, bälten, brandsläckare).
 * Fordonet får under inga omständigheter någon gång framföras fortare än gällande hastighetsgränser.
 * Säkerheten går alltid före tidtabellen. Förare har ansvar för och befogenhet att göra egen bedömning vad gäller hastighetsanpassning vid besvärliga förhållanden och att vid extremt halt väglag ej fortsätta turen.
 * Vid de tillfällen fordonen har stående passagerare får fordonet under inga omständigheter framföras fortare än max 70 km.
 * I fordon utrustade med bälten skall föraren informera resenärerna om skyldigheten att använda bälten.
 * Företaget har nolltolerans vad gäller alkohol- och drogpåverkade förare.
 * Förare skall känna till bolagets beredskapsplan och vara väl förtrogen med var denna information finns.
 * Användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning skall i största möjliga mån ske när fordonet står stilla. Går inte det skall handsfree användas. Privat användning av mobiltelefon får inte förekomma under körning.

trafiksäkerhet.png