Miljö

Bussen är ett komplement/alternativ till bilen. Fler människor i buss innebär färre bilar och mindre trängsel på våra vägar, till förmån för ökad framkomlighet för t ex gående och cyklister.

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i omställningen till mer hållbara transporter. Av Stadsbussarnas fordon drivs idag 7 med etanol och 10 med fordonsgas. Övriga bussar har partikelfilter och drivs med diesel, miljöklass 1 + 5 % RME.

Nettbuss Stadsbussarna AB kommer efterhand att utöka antalet bussar drivna med fordonsgas. Därigenom bidrar vi till att skapa en marknad för lokalt producerad biogas. Biogas reducerar ett fordons klimatpåverkande utsläpp med nästan 100 procent!